MEDIACJE SĄDOWE

Mediacja właściwa
(pierwsze posiedzenie wraz
ze spotkaniami indywidualnymi)

Mediacja właściwa (kolejne spotkanie)

Mediacja cywilna bez określonej wartości przedmiotu sporu

150 zł

100 zł od (łącznie nie więcej niż 450 zł)

Mediacja cywilna z określoną wartością przedmiotu sporu

1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 –
Do każdej mediacji doliczane są zryczałtowane koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie oraz korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
Podane wartości są kwotami brutto.


MEDIACJE PRYWATNE (POZASĄDOWE)
Wniosek o mediacje

Mediacja właściwa
(pierwsze spotkanie wraz ze spotkaniami indywidualnymi)

Mediacja właściwa (kolejne spotkanie)

Mediacja cywilna bez określonej wartości przedmiotu sporu

30 zł 500 zł 300 zł

Mediacja cywilna z określoną wartością przedmiotu sporu

50 zł

2% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 300 złotych i nie więcej niż 5.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 –
Do każdej mediacji doliczane są zryczałtowane koszty lokalu i opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł.
Podane wartości są kwotami brutto.

 

 

MEDIACJE KARNE

 Koszty mediacji karnych reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości i jest to:
120 zł za całość postępowania mediacyjnego plus 20 zł zryczałtowanych kosztów korespondencji.

MEDIACJE NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNU KARALNEGO.

 

 Koszty mediacji nieletnich sprawców czynu karalnego reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości i jest to:
10 % kwoty bazowej kuratorów sądowych.

POZOSTAŁE MEDIACJE (społeczne, pracownicze)
Do ustalenia indywidualnego.

  1. Wynagrodzenia mediatora pokrywają strony.
  2. Powyższe ceny są cenami brutto.
  3. Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd są pokrywane przez strony w równych częściach, chyba, że wspólnie ustalą, że ponoszą je w innych częściach, lub płaci je tylko jedna ze stron.
  4. Posiedzenie przed mediacją jest kosztem jednorazowym.
  5. Opłaty mediacyjne uiszczane są na konto Fundacji Gildia Mediacyjna Bank Zachodni WBK 54 1090 1506 0000 0001 2344 0436 lub bezpośrednio w kasie fundacji.
  6. W sprawach prowadzonych na podstawie postanowienia sądów, koszty mediacji reguluje Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 20016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Rozporządzenie.pdf